Klubbens Vedtægter/Love

§1

Klubbens navn er »Kjellerup Tennis & Padel Klub« og dens formål er at fremme tennis- og padelsporten i Kjellerup og opland.

 §2

Klubben optager aktive medlemmer. Bestyrelsen kan afgøre, om der er forhold, som ikke tillader opta­gelse, f.eks. hvis klubben ikke har banekapacitet til flere medlemmer.

Som seniorer betragtes spillere, som i medlemsåret fylder 18 år. Sidste år som junior, er det medlemsår, hvor medlemmet fylder 17 år.

 §3

Medlemsskabet er bindende for spillesæsonen. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen efter sæsonens afslut­ning. Medlemmer kan dog betragtes som udmeldte ved over 2 mdr.s manglende betaling af medlemskontingent.

 §4

Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende kalenderår, mens priser for pay and play fastsættes og besluttes løbende af bestyrelsen.

Nøgle til tennisbaner og klubhus fås mod depositum udleveret, når medlemsskab kan ses indbetalt til klubbens konto. Ved udmeldelse af klubben skal nøgle tilbageleveres og depositum tilbagebetales til det udmeldte medlem.

 §5

Bestyrelsen fastsætter regler for banernes benyttelse. løvrigt skal spillerne rette sig efter de anvisninger, der gives af bestyrelsen.

 §6

Ved tennis banerne og i klubhuset skal være opslået et eksemplar af klubbens love samt de gældende regler for banernes benyttelse

 §7

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlem­mer indgiver skriftligt motiveret begæring derom til bestyrelsen. Indvarsling til generalforsamling bekendtgøres med mindst 8 dages varsel i mindst et lokalt blad eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne — i begge tilfælde med dagsorden som i lovene.

 §8

Generalforsamlingen ledes af et valgt medlem blandt de tilstedeværende medlemmer uden for bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. beretning om klubbens virksomhed i den forløbne sæson.
  2. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  3. fastsættelse af næste års kontingenter
  4. indkomne forslag.
  5. valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. valg af 2 revisorer.
  7. eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 10 og 14. Kun bestyrelsen og medlemmer på 17 år og derover har stemmeret. Der kan stemmes i henhold til fuldmagt, der skal godkendes. Skriftlig afstemning skal anvendes, når mindst 2 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

 §9

Forslag, derunder til ændring i eller tillæg til klubbens love, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen. Ændring i eller tillæg til lovene kan kun vedtages af en på lovlig måde indkaldt generalforsamling og kun, hvis mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for de fremsatte forslag.

 §10

Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i regnskabsåret, der løber fra 1/1-31/12, anvendt klubbens midler til klubbens anliggender - kun må den ikke stifte gæld, uden generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsesformanden kan i forening med et bestyrelsesmedlem give kassereren fuldmagt til at disponere over klubbens midler. 

 §11

Bestyrelsen, der består af minimum 5 og højst 7 seniormedlemmer, vælges på generalforsamlingen. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen konstituerer sig med:

Formand, sekretær og kasserer.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratræden indenfor en valgperiode supplerer bestyrelsen sig selv for den indeværende sæson. Bestyrelsen vælger formanden for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg. I disse udvalg skal mindst 1 medlem være medlem af bestyrelsen.

 §12

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således, at der afgår vekselvis 2-3 eller 3-4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. Revisorerne vælges for 1 år.

 §13

Bestyrelsen kan ikende medlemmer, der udviser usportslig optræden, karantæne og ved grov usømmelighed udelukkelse af klubben.

 §14

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed, særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de mødte stemmer derfor. Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning da kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal. Klubbens eventuelle aktiver anvendes til velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Vedtaget på generalforsamling den 10.03.2022

Mona Øster

Ejvind Holm

Gitte Berg Mansfeldt

Lars Arhøj

Pia Mikkelsen

Henrik Kirk Nielsen

Annette Bøgelund